Skip to main content

Privacy Policy

Privacy Policy (b2banita.com)

We take the protection of your data and privacy very seriously. With this in mind, we would like to inform you below about which personal data is collected and used when you visit our website.

Name and address of the data controller

The data controller within the meaning of the General Data Protection Regulation, other national data protection laws of member states and other data protection provisions is:

Anita Dr. Helbig GmbH
Grafenstraße 23
83098 Brannenburg
Germany

Tel.: +49 8034 301-0
Email: anita.de@anita.net
Website: www.anita.com 

Name and address of the data protection officer

The data controller has appointed the following data protection officer:
Mr Werner Mader
Anita Dr. Helbig GmbH
Endach 40
6330 Kufstein
Austria

Email: privacy.eu@anita.net 
Website: www.anita.com 

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Společnost Anita Moravia s.r.o., IČ 25329740, sídlem Český Herálec 89, 592 01 Herálec, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 26361 (dále jen „Společnost“), při své činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob.


Zpracování osobních údajů obchodních partnerů a jejich kontaktních osob
 

1. Společnost jakožto správce při své činnosti zpracovává mj. osobní údaje obchodních partnerů – podnikajících fyzických osob a dále osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů.
 

2. Společnost zpracovává osobní údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob pro účely plnění smluv či spolupráce s nimi uzavřených a pro účely jednání o uzavření smlouvy či spolupráce. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů obchodních partnerů – fyzických podnikajících osob je nezbytnost pro plnění smluv s nimi uzavřených nebo pro provedení opatření před jejím uzavřením. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů kontaktních osob obchodních partnerů je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Společnosti (tj. plnění smlouvy s obchodním partnerem), vůči nimž nemají přednost zájmy nebo základní práva kontaktní osoby.
 

3. Společnost při naplňování účelu zpracování může předávat osobní údaje svých obchodních partnerů externím poskytovatelům služeb (např. poskytovateli účetních služeb, správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.).
 

4. Osobní údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob jsou Společností uchovávány po dobu trvání předmětného účelu zpracování (zpravidla smluvního vztahu ke Společnosti) a dále po dobu trvání zákonných archivačních lhůt (např. ve vztahu k daňovým dokladům).
 

5. Obchodní partneři a jejich kontaktní osoby mají právo požadovat od Společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny níže v záložce „práva subjektů údajů“.
 

6. Poskytnutí osobních údajů obchodních partnerů je v případě uzavřené smlouvy vyžadováno obecně závaznými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů kontaktních osob obchodního partnera a obchodního partnera v ostatních případech je smluvním požadavkem Společnosti. V případě neposkytnutí osobních údajů obchodního partnera a/nebo jeho kontaktních osob nebude moci být předmětná smlouva uzavřena či řádně plněna/jednání o ní navázáno.
 

7. Společnost získává osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů od těchto obchodních partnerů.
 

Zpracování osobních údajů osob zaznamenaných prostřednictvím kamerového systému
 

1. Společnost jakožto správce zpracovává osobní údaje osob zachycených jejím kamerovým systémem v rozsahu jejich podobizen. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů těchto subjektů údajů je nezbytnost pro účely plnění oprávněného zájmu Společnosti na ochraně jejího majetku a majetku a bezpečnosti jejích zaměstnanců a informací uložených v jejím sídle, před kterým nemají přednost práva a svobody subjektů údajů.
 

2. Společnost při naplňování účelu zpracování může předávat osobní údaje subjektů údajů externím poskytovatelům služeb (např. správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.).
 

3. Osobní údaje subjektů údajů jsou Společností uchovávány po dobu 10 dnů, poté jsou vymazány.
 

4. Subjekty údajů mají právo požadovat od Společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny níže v záložce „práva subjektů údajů“.
 

5. Poskytování osobních údajů subjektů údajů Společnosti není zákonným ani smluvním požadavkem a souvisí s rozhodnutím subjektu údajů navštívit soukromé prostory Společnosti, do nichž bez poskytnutí osobních údajů nebude moci být umožněn přístup.
Zpracování osobních údajů osob, které Společnosti udělily souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1. Společnost jakožto správce zpracovává osobní údaje osob, které jí udělily souhlas se zpracováním
osobních údajů, a to pro účely uvedené v takovém souhlasu. Zákonným důvodem pro zpracování
osobních údajů těchto subjektů údajů je udělený souhlas.

 

2. Společnost při naplňování účelu zpracování může předávat osobní údaje subjektů údajů externím
poskytovatelům služeb (např. správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.).

 

3. Osobní údaje subjektů údajů jsou Společností uchovávány po dobu trvání účelu předmětného
zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů.

 

4. Subjekty údajů mají právo požadovat od Společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na
přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále mají subjekty
údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny níže v záložce
„práva subjektů údajů“.

 

5. Poskytování osobních údajů subjektů údajů Společnosti není zákonným ani smluvním požadavkem a je
zcela dobrovolné.

 

Zpracování osobních údajů návštěvníků profilu Společnosti na Facebooku a webů Společnosti
 

1. Společnost jakožto správce zpracovává osobní údaje návštěvníků jejího profilu na sociální síti Facebook
a webů Společnosti, které získává přímo od subjektů údajů, případně v závislosti na nastavení
internetového prohlížeče subjektu údajů a jeho profilu na Facebooku od třetích stran např.
prostřednictvím cookies. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů těchto subjektů údajů je
nezbytnost pro účely plnění oprávněného zájmu Společnosti na řádném fungování jejího profilu a
webů a zobrazování všech jejich možností a funkcí návštěvníkům, před kterým nemají přednost práva
a svobody subjektů údajů, resp. souhlas subjektu údajů vyjádřený obecným nastavením jeho
internetového prohlížeče (ve vztahu ke cookies), příp. jeho Facebookového profilu.

 

2. Společnost při naplňování účelu zpracování může předávat osobní údaje subjektů údajů externím
poskytovatelům služeb (např. správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.) a v případě
udělení souhlasu s takovým zpracováním rovněž třetím stranám, které mohou následně údaje užívat
např. pro zobrazování či cílení své reklamy.

 

3. Osobní údaje subjektů údajů jsou Společností uchovávány po dobu trvání předmětného účelu
zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu subjektu údajů, je-li právním základem zpracování.

 

4. Subjekty údajů mají právo požadovat od Společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na
přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále mají subjekty
údajů právo svůj souhlas, je-li na něm zpracování založeno, kdykoli odvolat (např. přenastavením
svého internetového prohlížeče). Podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny níže v záložce „práva
subjektů údajů“.

 

5. Poskytování osobních údajů subjektů údajů Společnosti není zákonným ani smluvním požadavkem a
souvisí s realizací předmětného oprávněného zájmu Společnosti (v tomto případě nebude možné
využívat všech funkcí Facebookového profilu/webu či tyto nebudou fungovat správně), nebudou-li
údaje poskytnuty), resp. v případě zpracování založeného na souhlasu subjektu údajů je zcela
dobrovolné.
Práva subjektů údajů

 

Kterýkoli subjekt údajů, jehož osobní údaje Společnost zpracovává, má následující práva:
 

1. právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tj. právo získat od Společnosti potvrzení, zda
osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat
k nim přístup, jakož i k informacím uvedeným v čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského Parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jež jsou uvedeny v této
směrnici;

 

2. právo na opravu svých osobních údajů v případě jejich nesprávnosti či nepřesnosti;
 

3. právo žádat po Společnosti za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR výmaz svých osobních údajů a úplné
ukončení jejich zpracování, zaniknou-li veškeré právní důvody pro jejich zpracování;

 

4. právo na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR (zejm. pokud subjekt údajů
popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo vznesl námitku proti jejich zpracování);

 

5. právo vznést námitku proti zpracování, je-li Společností odůvodňováno nezbytností pro plnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, jimiž je pověřena, nebo nezbytností
pro účely jejích oprávněných zájmů;

 

6. právo vznést kdykoli námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 

7. právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo na získání osobních údajů o něm zpracovávaných ze
strany Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a jejich předání
jinému správci, pokud je zpracování založeno na jeho souhlasu nebo smlouvě s ním uzavřené a pokud
se zpracování provádí automatizovaně;

 

8. právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li právním důvodem pro jejich
zpracování, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho
odvoláním;

 

9. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.